Privacy

Privacybeleid AVT

Het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) verwerkt persoongegevens ten behoeve van de uitvoering van haar taak op grond van artikel 4 van het Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs (het Instellingsbesluit), te weten : ‘het inhoudelijk beoordelen van alle verlofaanvragen inzake ter beschikking gestelden of anderszins verpleegden die in inrichtingen waar tbs met verpleging ten uitvoer wordt gelegd verblijven en daarover gemotiveerd advies uitbrengen aan de Minister van Veiligheid en Justitie’. Het AVT verwerkt de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het AVT heeft de verwerking van de persoonsgegevens en de doeleinden daarvan gemeld bij de Functionaris van de Gegevensbescherming van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Soorten persoonsgegevens

Op grond van artikel 5 van het Instellingsbesluit is het AVT bevoegd tot inzage in alle zakelijke gegevens en bescheiden die voor de vervulling van haar taak van belang zijn. Het AVT maakt van haar bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig is. De persoonsgegevens die het AVT verwerkt, zijn gewone persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum en bijzondere persoonsgegevens zoals medische en strafrechtelijke gegevens.

Informatieplicht

Betrokkene wordt door de instantie die de persoonsgegevens verstrekt, waartoe het AVT bevoegd tot inzage is, daarvan op de hoogte gesteld.

Beveiliging

Het AVT heeft de verwerking van persoongegevens gebaseerd op de Rijksbrede normenkaders die opgenomen zijn in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR:2012).

Bewaartermijn

Het AVT bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de termijnen zoals deze zijn vastgelegd in de Archiefwet 1995.

Inzagerecht

U kunt het AVT op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verzoeken om inzage en correctie van uw persoonsgegevens.
Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens het AVT van u heeft verwerkt.
Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Uw verzoek kunt u, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging, sturen naar:

Adviescollege Verloftoetsing TBS
o.v.v. inzageverzoek Wbp
Postbus 24019
3502 MA Utrecht